web analytics

Socialdemokraterna i Hyltes valmanifest

Efter förra valet fick vi socialdemokrater väljarnas förtroende att leda Hylte kommun. Vi tog över i ett läge med en svag kommunal ekonomi. För varje investerad hundralapp lånades det 73 kr. Kommunens skulder hade på 4 år fördubblats till 311 miljoner. Det var en utveckling som inte kunde fortsätta. Med tydliga mål och prioriteringar har utvecklingen vänts. Vi har under perioden levererat goda ekonomiska resultat samtidigt som alla investeringar betalats med egna medel och lånen har amorterats ner. Det råder en optimism och framtidstro i Hylte kommun. Vi har blivit fler kommuninvånare, våra företag investerar och anställer nya medarbetare. Arbetslösheten sjunker och vi utvecklar välfärden steg för steg.

Socialdemokraterna i Hylte står för stabilitet och utveckling. Vi kallar vårt valmanifest inför kommande period för ”Hela Hylte”. Med det vill vi visa att det är hela kommunen som ska växa. Alla orter och kommundelar ska utvecklas utefter sina förutsättningar, tätort som landsbygd. Men ”Hela Hylte” innebär också att alla kommuninvånare ska få rätt förutsättningar att lyckas i livet oavsett bakgrund och ekonomiska möjligheter.

Vi går till val med en stark och bred laguppställning som brinner för att utveckla kommunen. På listan till kommunfullmäktige har vi 65 kandidater, alla med olika bakgrund, yrken, ålder och bostadsort. Vi går gemensamt fram med program som täcker alla områden som en kommun kan påverka.

 

Förutsättningarna för Hylte kommun:                                                                                                                                                               

Hylte kommun har växt kraftigt de senaste fyra åren. Invånarantalet har ökat med över 1000 personer eller drygt 10%. Antalet barn och ungdomar har ökat med ca 30%. Det innebär att stora anstängningar gjorts för att möta behoven inom barnomsorg och skola. Under de senaste åren har antalet förskoleplatser utökats med 180st. Alla våra skolor är välutnyttjade, vissa har platsbrist. Ett stort utvecklingsarbete inom skolan med målet om högre måluppfyllelse har startats med bland annat satsningar på lärarnas kompetens och digitalisering.

Företagen i Hylte växer och går bra. Samtidigt som vi tyvärr har en relativt hög arbetslöshet har arbetsgivarna svårt att rekrytera rätt personal. Bristen på bostäder är också en faktor som påverkar möjligheten till god arbetsmarknad. Under vår ledning skrevs det 2015 ett avtal om fiberutbyggnad i Hylte kommun. Det har lett till en snabb utbyggnad av den digitala infrastrukturen samtidigt som stora delar av landsbygden ännu saknar fiber.

Kommunens ekonomi har under innevarande period stärkts. Alla de ekonomiska måtten har förbättrats. De goda resultaten har använts till att amortera på lånen och att finansiera viktiga investeringar. Det är av stor vikt att de budgetar som beslutas respekteras och följs. Målet för kommande mandatperiod är att de ekonomiska resultaten fortsatt måste vara relativt höga för att klara planerade investeringar med egna medel.

Vi anser att våra gemensamma skattemedel ska användas till att utveckla vår välfärd och vår kommun. Vi kommer därför fortsatt arbeta för att hålla vinstintressen ute från skola, vård och omsorg i Hylte kommun.

Hylte kommun står inför stora behov av investeringar i fastigheter inför kommande mandatperiod. Det finns stora behov i nya och renoverade skolor. Kommunens kök står inför omfattande upprustningar. Även delar inom äldreomsorgen står inför nya lokalbehov. Under kommande period måste beslut fattas om de många moduler som anskaffats ska permanentas. Alla dessa behov måste prioriteras noggrant. Det är av största vikt att de investeringsbudgetar som arbetas fram är realistiska, både att genomföra men även att finansiera.

Ordning och reda i ekonomin är grundförutsättning för att vi ska fortsätta utveckla kommunen på ett bra sätt. De ekonomiska resultaten bör uppgå till +3% under perioden men aldrig understiga +2%. Investeringarna ska finansieras med egna medel. Den planerade investeringen av ett utökat högstadium får lånefinansieras. Kommunalskatten finansierar vår gemensamma välfärd och våra satsningar för att utveckla Hylte kommun.

 

Skola:

Förskolan är grunden för barns utveckling. De senaste åren har förskolan byggts ut kraftigt. Det har lett till mindre barngrupper på vissa håll men på ett antal platser är det fortfarande många barn per grupp. Förskola ska erbjudas på orter runt om kommunen.

Grundskolan i Hylte kommun har även den vuxit kraftigt de senaste åren. Det utvecklingsarbete som inletts ska fortsätta med all kraft med målet att öka måluppfyllelsen för våra elever. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Stora insatser för att stötta lärarna med kompetensutveckling och avlastning av administration ska ske. Arbetsmiljön för våra elever och personal är viktig. Under nuvarande period har vi sjösatt det största moderniseringsarbetet för våra skolor någonsin. Kråkbergsskolan i Hyltebruk är klar och renoveringen av Unnaryds skola pågår. Projektering av Kinnareds skola är i slutfasen och byggstart planeras till hösten. Under den kommande perioden ska behoven av moderna och ändamålenliga skolor i Landeryd, Torup och Rydöbruk tillgodoses. Antalet elever på Örnaskolans högstadium har ökat de senaste åren. I prognosen för åren framöver ses en fortsatt ökning. Vi ser att en utökning av antalet högstadieplatser är nödvändig. En utredning är påbörjad för att se om Örnaskolan ska byggas ut eller att en ny högstadieskola ska startas i Torup.

Gymnasieskola och vuxenutbildning kommer att vara avgörande för kommunens framtid. Många kommer de närmaste åren att behöva kompetensutveckling för att möta de jobb som finns i kommunen och vårt närområde. Hylte kommun ska erbjuda inriktningar som motsvarar vårt näringslivs behov av arbetskraft. Samarbete med grannkommuner ska ske i yrkesutbildningar som efterfrågas. Under hösten kommer kommunens nya kompetenscentrum stå klart.

 • Mindre barngrupper i förskolan, framförallt för de yngsta barnen
 • Fortsätta arbetet för en giftfri förskola
 • Öka antalet behöriga förskolelärare
 • Stärka barnskötarnas roll i förskolan
 • En ny skola i Landeryd ska byggas
 • En förskola ska byggas i Kinnared
 • Skolorna i Kinnared, Torup och Rydöbruk ska renoveras
 • Utökning av högstadieplatser i kommunen
 • Införa ett mentorssystem på högstadiet för att avlasta lärarna
 • Fortsatt digitalisering av skola och förskola med målet om en enhet per elev
 • Barnomsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas efter behov

 

Näringsliv och företagande:

Hylte kommun ska ha ett bra företagsklimat. Hylte kommun ska upplevas som en proffsig part gentemot näringslivet i alla delar. Kommunen kommer att behöva samordna sina funktioner för en snabbare och effektivare service. Näringslivsfrågor kan vara väldigt breda som kommer in i många andra områden. Det kan handla om tillgången till bostäder, infrastruktur och kompetens. Här är det viktigt att politiken odlar goda kontakter med kommunens företagare för att gemensamt åstadkomma lösningar.

 • Ett ”Tillväxtutskott” ska inrättas för samordning gentemot näringslivet
 • Byggklar mark för etableringar ska tillhandahållas
 • Utveckla samarbetet mellan skola och företagen

 

Omsorg:

Kommunen har en erkänt bra verksamhet inom omsorgen. Både hemtjänst och särskilt boende har prisats de senare åren. Stort fokus ska vara att bibehålla den höga kvalitén. Antalet äldre i kommunen ökar vilket gör att vi bör utveckla fler boendealternativ. Hemtagningsprocessen efter sjukhusvistelse har stramats upp och kommer att kräva utökning av antalet platser på kommunens korttidsboende. För att säkra framtida personalbehov behöver omsorgsyrkets status höjas. Det är viktigt att kunna möta personalens krav och önskemål om arbetstid och arbetsbelastning. Välfärdsteknik behöver utvecklas och bli ett värdefullt komplement i verksamheten. Det bidrar till den enskildes trygghet och självständighet. Arbetet med ” Hälsofrämjande perspektiv i vardagen” som syftar till förbättrad måltidsmiljö, daglig sysselsättning och social samvaro är i gång och bör permanentas. Korttidsboende LSS behöver nya mera ändamålsenliga lokaler. Kommunen måste tillhandahålla bostad med särskild service (LSS) till den som har sådant behov. Det kommer därför sannolikt att behövas en ny gruppbostad (LSS) särskild service. Vår uppfattning är att hemtjänst bäst och effektivast sker i gemensam regi och avser inte att införa ” lagen om valfrihet” i Hylte kommun.

 • Utöka antalet platser på Särskilt boende eller i alternativa boendeformer
 • Verka för att omsorgsyrken blir mer attraktiva
 • Satsa på ny välfärdsteknik
 • Ny gruppbostad för personer som omfattas av LSS

Jobb:

Arbetslösheten är relativ hög i Hylte kommun. Samtidigt går utvecklingen åt rätt håll och fler och fler får en sysselsättning. Huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna har staten via Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att kommunen är aktiv i samarbetet med myndigheten. Kommunen ska tillhandahålla praktikplatser och extratjänster. Via åtgärdspaketet genomför kommunen ett antal lyckade projekt som bör fortsätta. Vi ska ha en snabb, effektiv SFI- utbildning med rätt kapacitet. Utveckla ett samarbete med kommunens arbetsgivare för att erbjuda rätt vidareutbildning för de jobb som växer fram.

 • Projekt för att få arbetslösa ungdomar i sysselsättning
 • Sysselsättningsprojekt för personer långt från arbetsmarknaden

 

Kommunikationer och kollektivtrafik:

En tillgänglig och väl utbyggd kollektivtrafik är en viktig parameter för Hylte kommuns framtid. Kommunen har de senaste 10 åren gått från att ha varit en inpendlings till utpendlingskommun. Pendlingen har under perioden ökat med 40%. Arbetet med att lyfta vikten av HNJ banan för gods och persontrafik ska fortsätta. Mellan Hyltebruk och Halmstad är det goda kommunikationer med ett 30-tal dubbelturer med buss varje dag. Dessa tar ca 60 minuter. Vi kommer fortsätta verka för att persontrafiken med tåg återupptas mellan orterna under högtrafik. Med smärre investeringar på bandelen mellan Hyltebruk-Torup kan restiden kortas till ca 40 minuter. Vi behöver arbeta för utbyggd kollektivtrafik till fler grannkommuner. Tillgängligheten till kollektivtrafik på helgerna behöver förbättras.  

 • Kollektivtrafik Hyltebruk-Falkenberg
 • Bussar på helgerna mellan Hyltebruk och Unnaryd
 • ”Närtrafik Hylte” Kollektivtrafik var du än bor i kommunen till närmaste tätort med kommersiell och kommunal service
 • Fri kollektivtrafik för äldre

 

Kultur:

Kulturen är en viktig del för kommunens framtida utveckling. Kulturen har historiskt varit nedprioriterad i Hylte kommun. Under de senaste åren har dock en uppryckning skett med bland annat en tjänst som kulturutvecklare i Hylte kommun. Det har lett till fler och bättre arrangemang. Kulturskolan har blivit avgiftsfri. Vi ser Forum som framtidens kulturcentrum med bibliotek, scener, utställningar och biograf. Vid sidan av centralorten är det viktigt att kommunen stödjer de initiativ som tas runt om i kommunen för att utveckla kulturen. Satsningen på Bonadsmuseet i Unnaryd ska ses som långsiktig och permanent.

 • Utveckla Forum till ett kulturcenter
 • Skolbio och scenkonst för skolans elever

 

Föreningslivet och fritid: 

Föreningslivet, både kultur, idrott och övriga föreningar är en av grundpelarna för Hyltes attraktivitet. Idag stöds föreningslivet på olika sätt. Vissa föreningar driver anläggningar i egen regi med kommunala bidrag, andra hyr in sig i kommunala anläggningar. Vi vill säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet fördelas rättvist mellan tjejer och killar. Vi ser gärna att det tillfälligt höjda Aktivitetsstödet permanentas. Vidare ska kommunens fritidsansläggningar vara i ett gott och funktionellt skick. Den del av Örnahallen som omfattas av idrotthall och omklädningsrum (etapp 2) ska renoveras. Vi ser ett behov av investeringar i Ridhuset i Rydöbruk.

 • Bygg ett nytt ridhus i Rydöbruk
 • Skapa stödfunktioner till våra föreningar

 

Samhällsutveckling:

Den yttre miljön är viktig ur många perspektiv. Det handlar om upplevelsens för både invånare och besökare. Målet ska vara att skapa trygga och attraktiva miljöer i Hylte kommun. Efter det att en ny Översiktsplan är klar måste fördjupningar ske för våra tätorter. Det är av stor vikt att det finns en mark och planberedskap för nya bostäder och verksamheter. Hylte kommun har en stor underhållsskuld på vårt kommunala vägnät, här behöver ambitionsnivån höjas. Socialdemokraternas tidigare hållning i vindkraftfrågan ligger fast. Det innebär stor försiktighet med nya etableringar och de närboendes intressen och livsmiljö ska väga tyngre än bolagens etableringsambitioner.

 • Minsta avstånd mellan vindkraft och bostad ska vara 1000 meter, inga verk får överskrida 150 meter i höjd.
 • Fördubbla anslaget för asfalt på våra kommunala gator och vägar.

 

Bostäder:

Sedan några år råder det bostadbrist i större delar av hela Hylte kommun. Under gångna mandatperiod har planarbetet för nya bostadsområden intensifierats. Det innebär att fler och fler områden i bra lägen möjliggörs för nya bostäder. Vi ska efterfråga en blandning av privata investeringar samtidigt som Hyltebostäder ska sätta igång med nyproduktion av bostäder. Alternativa finansieringslösningar och upplåtelseformer som till exempel ”hyrköp” måste prövas. Vi ser gärna ett bostadsbyggande i hela kommunen.

 • Detaljplaner för bostäder i attraktiva lägen ska priorteras
 • Hyltebostäder ska bygga hyreslägenheter på olika orter i kommunen
 • Arbeta för att det byggs nya boendeformer för äldre
 • Ökad trygghet i våra bostadsområden

 

Landsbygdssatsningar:

Det ska vara enkelt att bo och verka i hela Hylte kommun. Kommunen ska upplevas som rättvis i den service som ges invånarna oavsett var man bor. Vi vill öka inflytandet hos den lokala befolkningen inför beslut och förändringar genom att inrätta kommundelråd. En kommundelspeng ska inrättas för att möjliggöra mindre men viktiga satsningar runt om i kommunen.

 • Kommundelsråd ska inrättas
 • Ett system med kommunal bygdepeng skapas
 • Avstånden för rätt till skolskjuts utanför tätort ska kortas.

 

Miljö:

Det långsiktiga arbetet för att ställa om Hylte kommun ska fortsätta. Uppvärmingen med fossila bränslen i Hylte kommun och Hyltebostäders fastigheter ska bort i inledningen av nästa mandatperiod. Övergången till el och hybridbilar ska påskyndas.

 • Uppvärmningen av våra fastigheter ska göras fossilfria
 • Fysiska miljön i våra tätorter ska förbättras
 • Övergången till el- och hybridbilar i kommunens verksamheter ska påskyndas
 • Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö.

 

Kommunen som arbetsgivare:

Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det är en grundförutsättning för att vi ska klara det rekryteringsbehov som vi ser framför oss. Vi ska kunna erbjuda löner som är konkurrenskraftiga gentemot grannkommunerna. Arbetsmiljöarbetet ska vara prioriterat. Facken ska uppfatta oss som en god part och det ska råda ordning och reda. Arbetet med att införa rätten till heltid ska fullföljas. Arbetstidsförkortning för nattarbete ska prövas. Delade turer ska undvikas.

 • Specifika lönesatsningar
 • Arbetet med ”rätt till heltid” ska fullföljas
 • Arbetskläder till personal inom barnomsorgen

 

KOMMUNFULLMÄKTIGELISTAN 2018:

 

1 Ronny Löfquist Unnaryd 43
2 Maria Hedin Hyltebruk 27
3 Micael Arnström Rydöbruk 62
4 Malin Thydén Kärrman Rydöbruk 45
5 Krister Mattsson Unnaryd 59
6 Birgitta Årzén Torup 55
7 Abdiasiis Dahir Hyltebruk 33
8 Maria Johansson Arnström Rydöbruk 63
9 Johan Fahlén Landeryd 27
10 Ann-Christin Wendpaap Hyltebruk 50
11 Göran Edberg Hyltebruk 68
12 Gunnel Johansson Torup 72
13 Roger Andersson Långaryd 56
14 Marie-Louice Lindström Hyltebruk 53
15 Jari Brinkell Torup 50
16 Katrin Karlsson Rydöbruk 51
17 Lars Sundberg Hyltebruk 66
18 Monika Albrecht Hyltebruk 58
19 Rune Gunnarsson Hyltebruk 61
20 Hanna Arvidsson Hyltebruk 26
21 Per-Yngve Bengtsson Torup 67
22 Fakhria Hamidi Hyltebruk 41
23 Mustafe Ahmed Hyltebruk 23
24 Matilda Wahlström Hyltebruk 27
25 Fredrik Arturson Hyltebruk 30
26 Malin Taipaleenmäki Hyltebruk 44
27 Sami Hindi Hyltebruk 28
28 Anna Larsson Hyltebruk 43
29 Tommy Andersson Hyltebruk 58
30 Ingrid Johansen Landeryd 69
31 Hamza Hussein Torup 34
32 Birgit Gabrielsson Unnaryd 75
33 Palle Edelved Hyltebruk 57
34 Camilla Göransson Kinnared 49
35 Ole Rasmusen Landeryd 70
36 Helena Kozan Hyltebruk 45
37 Mohammed Kabawa Hyltebruk 26
38 Susann Edhe Larson Hyltebruk 66
39 Alexander Andersson Torup 30
40 Monicha Bengtsson Hyltebruk 72
41 Magnus Gullberg Långaryd 50
42 Carin Nielsen Hyltebruk 44
43 Ingemar Lund Hyltebruk 64
44 Hanna Alexandersson Kjellin Torup 35
45 Tobias Thelander Torup 31
46 Marzena Frisk Unnaryd 48
47 Kjell Larson Hyltebruk 67
48 Silva Hafström Hyltebruk 71
49 Niels Sörensen Unnaryd 69
50 Caroline Thorsén Hyltebruk 37
51 Ingemar Andersson Hyltebruk 75
52 Kristina Johansson Hyltebruk 70
53 Ingemar Johansson Jälluntofta 41
54 Ann-Kristine Petersson Unnaryd 65
55 Leif Smith Rydöbruk 60
56 Paula Andersson Hyltebruk 46
57 Christian Andersson Torup 47
58 Kristina Kamstedt Unnaryd 47
59 John Sundling Torup 46
60 Viktoria Strand Torup 49
61 Göran Johansson Landeryd 63
62 Tina Hildesjö-Persson Torup 45
63 Amin Hamidi Hyltebruk 52
64 Michael Frisk Unnaryd 58
65 Mikael Andersson Unnaryd 55
facebook Twitter Email