web analytics

Framtidskontrakt 2018 – 2022

Detta är vårt framtidskontrakt med Halland för 2018 - 2022.

Det här är vårt framtidskontrakt med hallänningarna. Socialdemokraternas prioriteringar för mandatperioden 2018-2022.

Våra tre fokusområden är:

 • Vi vill satsa på personal och kompetens inom hälso- och sjukvården
 • Vi vill öka tillgängligheten i vården
 • Vi vill verka för ökad psykisk hälsa

 

Trygghet i en ny tid

Halland står inför flera framtidsutmaningar. Region Hallands kostnader är större än intäkterna och fortsätter att öka. Trots ett flerårigt arbete för att få kontroll över ekonomin har den moderatledda majoriteten i Region Halland inte lyckats. Utan en tydlig politisk ledning och styrning blir kvaliteten i vården lidande. Det behövs nya arbetssätt för att fortsatt leverera en god vård där samverkan, användandet av ny teknik och effektiva lösningar är framtiden.

I dag ser vi att livslängd, hälsa och möjligheten till jobb skiljer sig åt beroende på var i Halland man bor, vilket kön man har, om man har en funktionsvariation, vilken utbildning man har och vilket land man är född i. Vi socialdemokrater vill se ett samhälle som håller ihop. Där alla känner sig välkomna.

Vi vill att Halland ska vara tryggt i en ny tid. Halland ska vara en ledande välfärdsregion. Därför vill vi satsa på personal och kompetens inom hälso- och sjukvården, så att alla kan få en vård med hög kvalitet. Välfärden ska gå att lita på i hela Halland. För oss går det före kortsiktiga lösningar.

Halland har en stark tillväxt och hög sysselsättning, men flera grupper står fortfarande utanför. Vårt mål är ett Halland där alla som kan jobba ska jobba och bidra, oavsett vem man är och var man bor.

Hela Halland behöver kraftsamla kring dagens samhällsproblem med en välfärd som inte alltid levererar och en växande otrygghet. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjligt.

Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas!

Socialdemokraterna prioriterar

 • Ordning och reda i ekonomin
 • Tydlig ledning och styrning
 • Ökade skatteintäkter
 • Stärka arbetet med ett socialt hållbart samhälle
 • Schysta villkor och miljökrav vid upphandling
 • EU-medel för att utveckla och stärka de regionala tillväxtområdena

 

Jobb och tillväxt för framtidstro

Halland växer och Region Hallands uppgift ska vara att stötta näringslivet så att fler företag kan skapas och växa här. Digitalisering, kompetensförsörjning och goda kommunikationer är några av utmaningarna vi står inför. De gröna näringarna, besöksnäringen och hälsoinnovation är grundstenar för den halländska tillväxten. Det krävs en gemensam kraftsamling för att det halländska näringslivet ska växa med innovativa varor och tjänster både i och utanför Sverige.

Halländska företag ska bidra till en sund konkurrens med Schysta villkor och ett hållbart arbetsliv.

Låg arbetslöshet och god tillväxt till trots står flera grupper i Halland utan jobb. Vi ser idag ett samhälle där arbetslöshetsstatistiken skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå, födelseland och funktionsvariation. Detta är inte okej. Halland ska vara ett län där alla som kan jobba ska jobba och där alla ges förutsättningar att vara med och bidra till vår gemensamma välfärd.

En offensiv arbetsmarknadspolitik krävs för att stärka den svenska modellen. Arbetsförmedlingen är en viktig aktör och behöver ges ett regionalt uppdrag för att bättre kunna möta de behov som finns i Halland.

Väl utbyggda kommunikationer, såväl fysiska som digitala är nödvändiga för att hela Halland ska växa. Dubbelspår på Västkustbanan och fler spår in till Göteborg krävs för fler tågavgångar och stopp. Bättre förutsättningar för arbets- och studiependling behövs för att öka möjligheterna både för hallänningarna och vårt näringsliv.

Infrastrukturen måste både utvecklas och underhållas för att knyta ihop hela länet, såväl längs kusten som i inlandet. För turismen är goda kommunikationer med kollektivtrafik och cykelbanor såsom Kattegattleden viktiga. I takt med att samhällen och städer växer ska kollektivtrafik prioriteras. För att få ännu fler att resa kollektivt behövs ett biljettsystem som underlättar resande inom och mellan närliggande regioner och tillgång till pendelparkeringar för både bil och cykel.

Socialdemokraterna prioriterar

 • Stöd till socialt företagande
 • Regionala arenor för innovation
 • Regionalt exportcentrum
 • Samverkan med Arbetsförmedlingen
 • Schysta villkor och sund konkurrens
 • Utbyggd och utvecklad infrastruktur
 • Biljettsystem för enklare resor inom och mellan närliggande regioner
 • Regionalt utvecklingsforum för besöksnäringen
 • Bredband till hela landsbygden
 • Utveckla infrastrukturen för kollektivtrafiken

 

Kunskap gör Halland starkare

Kunskap lägger idag grunden till delaktighet i samhället, för att tidigt kunna ta till sig kunskap är små barns språkutveckling en viktig nyckel. Det handlar både om möjligheten för individen att ta till sig nya färdigheter, men också om hur vi tillsammans stärker den halländska konkurrenskraften och utvecklar välfärden.

För att möta de ständiga förändringar som sker på arbetsmarknaden krävs ett livslångt lärande där fler ges möjligheten att vidareutbilda sig och byta karriär under livets gång.

Halländska företag har allt för ofta svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Region Halland ska ta ett helhetsgrepp tillsammans med Arbetsförmedlingen för att underlätta jobbmatchningen och arbeta för att ge fler möjligheten att studera. Vi vill se ett samhälle där barn och unga får det stöd de behöver så att fler dörrar hålls öppna.

I dag tar det alldeles för lång tid innan man som nyanländ får jobb och blir en del av samhället. Snabbare vägar till validering är en viktig byggsten för att låta fler vara med och bidra. Genom att lägga mer resurser på samordning ska det bli enklare att komplettera sin utbildning och få praktik för att börja jobba.

Kunskap och utbildning bidrar till att stärka den halländska konkurrenskraften. Fler ska ges tillgång till högre studier. Region Halland ska arbeta tillsammans med kommunerna och näringslivet för fler yrkeshögskoleutbildningar som möter de halländska behoven.

Region Hallands naturbruksgymnasium är ett av flera yrkesgymnasier i Halland som tillsammans med folkhögskolorna är viktiga verktyg för att möta bristen på yrkeskunskap. Tillsammans ska de bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden och rusta sina elever för framtidens arbetsliv.

Socialdemokraterna prioriterar

 • Små barns språkutveckling
 • Region Halland ska ta ett tydligare ansvar för validering
 • Utveckla och stärka Region Hallands skolor
 • Fler Yrkeshögskoleutbildningar
 • Utvecklad samverkan med Högskolan i Halmstad och Campus Varberg
 • Utveckla och stärka Region Hallands engagemang i Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege

 

En välfärd som går att lita på

Våra levnadsförhållanden och vår livsstil har stor betydelse för hur vår hälsa utvecklas. Tidiga insatser har stor betydelse för en bra start i livet och ett fortsatt gott liv. Att lämna skolan med godkända betyg har stor betydelse för hur det går och hur man mår resten av livet. Det handlar om ett socialt hållbart samhälle där alla områden drar åt samma håll.

De flesta tidiga insatser genomförs i förskola, grundskola, kulturskola och genom olika fritidsaktiviteter. Det är där möjligheten är störst för att stötta en bra start i livet. Samverkan mellan det vardagliga livet och hälso- och sjukvårdens insatser måste bli mer naturliga och återkommande. Då ges stödet förebyggande, innan det gått för långt.

Den psykiska ohälsan är ett ökande samhällsproblem där allt fler grupper påverkas. För barn och unga som drabbas kan konsekvenserna bli stora också i vuxen ålder. Skolgången påverkas, liksom möjligheten till jobb, den fysiska hälsan och livslängden. Det är viktigt att tidigt fånga upp de som mår dåligt, både i skolor, på ungdomsmottagningarna och i arbetslivet.

De framtida utmaningarna är många och komplexa. Fler blir äldre och lever längre, sjukvården kan redan nu göra väldigt mycket mer avancerad vård än tidigare och utvecklingen i framtiden kommer gå ännu snabbare. Detta kommer att öka kostnaderna i framtiden och därför måste Region Halland agera redan nu. Vård och ingrepp som görs någon gång i livet ska samlas på färre platser i landet för att säkra kvalitet, det kommer påverka utbud och innehåll på alla vårdinrättningar i framtiden.

Den nära vården kommer att vara ett område som kommer att utvecklas i snabb takt. Det inkluderar exempelvis 1177 mina vårdkontakter, dagens vårdcentraler, digitala vårdmöten och en förändrad sjukhusvård. Mer vård ska ges i hemmet eller på äldreboende och dylikt, det kommer att ske genom olika mobila enheter. Idag finns läkarmedverkan inom hemsjukvården, den kommer att utvecklas för att möta framtida behov och förväntningar.

De digitala lösningarna har bara inlett sitt intåg inom hälso- och sjukvården, men vi kan redan nu se olika tekniska lösningar som gör det möjligt att frigöra tid som tidigare gick till olika administrativa insatser. Invånaren kommer i framtiden i ännu större utsträckning vilja både dela med sig av sin egen insamlade data och ta del av sina data för att ta eget ansvar och inflytande.

Vården i framtiden måste bygga på invånarnas vårdresa. Uppdraget är att sudda ut gränser, möta behoven tidigt med rätt kompetenser och vara lyhörd för patientens och invånarnas önskemål. Det kräver en närmare och prestigelös samverkan med andra aktörer till exempel kommunerna inom elevhälsa, äldreomsorg med mera.

Socialdemokraterna prioriterar:

 • Utveckla och stärka den nära vården (vårdvalet)
 • Verka för ökad psykisk hälsa
 • Riktade insatser mot den psykiska ohälsan
 • Kontinuitet och kvalitet för patienter med kroniska sjukdomar
 • Stärkta ungdomsmottagningar
 • Ökat anhörigstöd inom samtliga vårdområden
 • Prioritera den digitala utvecklingen.
 • Tidiga insatser för rehabilitering

 

Kompetens för framtiden

Region Hallands medarbetare stärker välfärden och utvecklar Halland varje dag, året om. För att de hela tiden ska arbeta på toppen av sin kompetens måste de ges rätt förutsättningar.

Socialdemokraterna vill att Region Halland ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar möjligheter för medarbetare att hela tiden växa och utvecklas. Då krävs delaktighet i en kreativ och medskapande arbetsmiljö där idéer tas tillvara. Region Halland ska stimulera medarbetare att utveckla sin kompetens och ge dem möjlighet att byta mellan olika arbetsplatser.

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för att vara en bra arbetsgivare. I dag finns det ofta för lite tid till återhämtning, vi tycker det är självklart att man ska orka jobba heltid.

I dag är hälso- och sjukvården i Halland beroende av hyrpersonal. Region Halland ska arbeta för att bli oberoende av externa bemanningsföretag. För att själva kunna anställa den personal som behövs krävs ett aktivt och professionellt arbete med bland annat nyrekrytering. En rekryteringsenhet som offensivt arbetar med rekrytering ser vi som ett måste.

Som en av de största arbetsgivarna i Halland behöver Region Halland ta ett större ansvar för att inkludera de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill se en öppen arbetsplats med rum för personer med olika bakgrund och erfarenheter. Alla ska kunna vara med och bidra till Hallands utveckling.

Socialdemokraterna prioriterar

 • En ny rekryteringsenhet
 • Internt bemanningsföretag
 • Ökade möjligheter till kompetensutveckling
 • En god arbetsmiljö
 • Fler praktik- och traineeplatser
 • Anställningsgaranti för ungdomar som lämnar Vård- och omsorgscollege med relevant praktik och godkända betyg.
 • Riktade spetsutbildningar för undersköterskor
 • Dubbla antalet sommarjobb för gymnasieungdomar

 

Kultur för ett levande Halland

Människor ska vara delaktiga och ta gemensamt ansvar för samhällets utveckling – inte som kunder eller konsumenter, utan som samhällsmedborgare. Föreningslivet och folkrörelsearbetet, med idrottsrörelsen, studieförbunden och frivilligorganisationerna i spetsen, är avgörande för att skapa mötesplatser över klassgränser och stärka demokratiska värderingar.

Tillgången till kultur är viktig oavsett var i livet man befinner sig. Den bidrar till en god hälsa, gemenskap och möjligheten att påverka omvärlden. Forskning visar att kulturupplevelser stimulerar sinnena och ger goda effekter på hälsan. Kultur på recept är en rehabiliteringsinsats för att underlätta återgång till arbetet.

Vi ser det som självklart att tillgången till kultur måste finnas över hela Halland, båda i städerna och på landsbygden, för både hallänningar och besökare. Det är upp till politiken att ge förutsättningar för invånare att både ta del av och själva skapa kultur och kulturella uttryck.

Bredd och spets är varandras förutsättningar och möjligheten för kulturarbetare att kunna utvecklas spelar stor roll.

Socialdemokraterna prioriterar

 • Kultur på recept
 • Kulturpaket i samarbete med Hallandstrafiken
 • Ge fler tillgång till kultur i skolan
 • Goda förutsättningar för ett rikt kulturliv

 

Mot ett fossilfritt Halland

Klimatförändringarna tillhör inte längre framtiden utan sker här och nu. Region Halland har ett ansvar att använda alla tillgängliga verktyg för att bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Resor mellan olika vårdgivare, personalresor, godstransporter och kollektivtrafik görs hela tiden inom Region Hallands verksamhet. Transporter som bidrar till höga utsläpp. För ett mer hållbart resande behövs ett målmedvetet arbete där miljövänligare resor eller möjlighet till digitala möten alltid ska beaktas. Att åka kollektivt ska vara attraktivt och tillsammans med Hallandstrafiken ska Region Halland arbeta för att fler väljer buss och tåg framför bil.

För att minska utsläpp ska Region Halland arbeta med energieffektivisering. När regionen bygger om och bygger nytt ska möjligheten att använda förnybara energikällor ses över, att använda solpaneler är en av flera möjligheter. Innovativa lösningar och miljöteknik bidrar till en hållbar utveckling.

Inom Region Halland serveras varje dag måltider till patienter, elever och personal. Andelen ekologisk mat skall öka.

Plönninge har blivit en arena för grön tillväxt där olika företag och branscher möts och tillsammans bidrar till produktutveckling. Region Halland ska fortsatt vara en aktiv part och göra det möjligt för gröna näringar att fortsätta utvecklas. Inom exempelvis hälso- och sjukvården ska det finnas möjligheter att testa nya miljövänligare produkter.

Socialdemokraterna prioriterar

 • I samarbete med kommunerna införa elbussar inom kollektivtrafiken
 • Fossilfri fordonspark
 • Utbyggd laddstolpsinfrastruktur
 • Energieffektivisering för egna fastigheter
 • Öka andelen förnybar energi
 • Ökad andel ekologisk mat till 40%
 • Munkagård skall på sikt ställas om till en ekologiskt certifierad skola
 • Minskad användning av kemikalier som påverkar miljön
 • Fortsatt utveckling av Plönninge som centra för gröna näringar
 • Förnyelsebara produkter inom hälso- och sjukvården

 

Framtidskontraktet finns att ladda ner i sin helhet som PDF här.

facebook Twitter Email