web analytics

Budgetpropositionen 2018 – Satsningar i Halland

"Styrkan i svenska ekonomin ska komma alla till del" - Magdalena Andersson

Regeringen har presenterat budgetpropositionen 2018 och satsningarna inom välfärden, polisen och skolan är historiskt stora. Sedan den rödgröna regeringen tog över har stora underskott vänts till stora överskott. Dessa används till stora satsningar inom välfärd, jobb, trygghet, utbildning och klimat. Budgeten går att läsas i sin helhet här.

Dessa satsningar kommer givetvis att göra stor skillnad för Hallands invånare. En av de största satsningarna i budgeten är att sänka den orättvisa pensionärsskatten. Detta kommer att påverka ungefär 61 100 stycken pensionärer i Halland som kommer att få lägre skatt 2018. En annan stor post i budgeten är det höjda barn- och studiebidraget, vilket kommer att innebära mer i plånboken för 42 100 halländska hushåll.

  Antal hushåll som får högre barnbidrag och studiehjälp 2018 Antal personer över 65 år som får lägre skatt 2018 i relation till 2015 års regler Antal personer över 65 år som 2018 får lägre skatt i relation till reglerna 2017
Hallands län 42 100 61 100 51 600

 

Tillskott till kommunsektorn

I tabellerna nedan presenteras hur stort tillskott som kommer tilldelas de halländska kommunerna utifrån regeringens budgetproposition. Nedanför tabellerna finns förklaringar om vad som inkluderas i de olika kategorierna.

Fördelning av tillskott till kommunsektorn
Miljoner kronor, 2018
Källa: Finansdepartementet

*Inte en del av budgetpropositionen för 2018

 

Fördelning av välfärdsmiljarder 2018
För att underlätta kommunernas, regionernas och landstingens ekonomiska planering är den slutliga fördelningen av välfärdsmiljarderna redan klar för 2018. Observera att medlen inte ingår i budgetpropositionen för 2018 utan har presenterats i tidigare propositioner.

Likvärdig skola samt barns och ungas hälsa
Här ingår bland annat regeringens stöd för ökad likvärdighet i grundskola och förskoleklass, en särskild jämlikhetspeng till skolor i utsatta områden, utökat stöd till sommarlovsaktiviteter och utökad satsning på sociala barn och ungdomsvården. Beloppen bygger på en preliminär fördelning och beslutas slutgiltigt först senare i år.

Stöd till extratjänster
Regeringen avsätter en halv miljard kronor som fördelas till kommuner, regioner och landsting som anställer långtidsarbetslösa i extratjänster. Beloppet visar hur mycket stöd kommunen, landstinget eller regionen kan få om betinget för antalet extratjänster uppnås.

Förlossningsvården
För att stärka förlossningsvården skjuter regeringen till ytterligare en miljard kronor under 2018. Beloppen bygger på en preliminär fördelning och beslutas slutgiltigt först senare i år.

Kortare köer och mer vårdpersonal
Innefattar bland annat den föreslagna patientmiljarden, två miljarder kronor för goda arbetsvillkor och bättre arbetssätt inom vården, förstärkning av psykiatrin och barnhälsovården. Beloppen bygger på en preliminär fördelning och beslutas slutgiltigt först senare i år.

Övriga tillskott till kommuner, regioner och landsting vars fördelning ännu inte är presenterad
Bland annat olika former av stöd till yrkesvux, stöd till socioekonomiskt eftersatta områden, habiliteringsersättning, avgiftsfri kollektivtrafik till ungdomar, folkhögskolor och Klimatklivet. Hur mycket en kommun, region eller landsting kan få beror på exempelvis vilka stöd som söks och vilka kriterier som ska användas för fördelningen. Som illustration visas istället hur stort beloppet skulle bli för varje kommun/region/landsting om tillskotten skulle fördelas enligt folkmängd.

facebook Twitter Email