web analytics

Åtgärdspaket kring LSS

Efter den senaste tidens oro och larmrapporter om hur lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, efterlevs presenterar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu ett åtgärdspaket om LSS. Bland annat innehåller paketet ett förslag om att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det var något som hotades i och med en dom i Högsta förvaltningsdomstolen nyligen.

Avsikten är att assistans ska kunna beviljas även för stunder mellan de specifika aktiva insatserna eftersom det annars blir svårt att genomföra assistansen i praktiken. Assistansen ska även fortsättningsvis möjliggöra för eget boende, föräldraskap, arbete och aktiv fritid på det sätt som det var tänkt när lagen tillkom.

Samtidigt föreslår regeringen en tillfällig lagändring som innebär att Försäkringskassan inte ska göra några nya tvåårsomprövningar i avvaktan på LSS-utredningens betänkande. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna.

Dessutom ska kommunerna få förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning och enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

Det är med lättat hjärta som vi tar emot beskedet om regeringens paket. Hela tanken med LSS är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för dem som har en allvarlig funktionsnedsättning. LSS är den viktigaste frihetsreformen för alla med en omfattande funktionsnedsättning. Därför skrev vi också en motion i riksdagen och bad regeringen att se över LSS.

Ett färdigt lagförslag ska lämnas till riksdagen i januari.

Hans Hoff (S)
Jennie Nilsson (S)
Adnan Dibrani (S)
riksdagsledamöter, Halland

facebook Twitter Email