web analytics

Ett jämställt samhälle är ett stabilt samhälle

Sverige är fantastiskt! Kanske framför allt när det gäller jämställdhet. I EUs jämställdhetsindex kommer vi på en klar förstaplats. Tvåa är Danmark och på tredje plats kommer Finland. Av 100 möjliga poäng får Sverige 82,6.

Placeringen är ett bevis på att långsiktigt arbete mot ojämställdhet bär frukt. Samtidigt är den en förklaring till hur det kommer sig att Me too-debatten fick ett sådan genomslag i vårt land. Sverige var helt enkelt redo att ta tag i frågan.

Me too blev en ögonöppnare på så många olika sätt. Rörelsen visade med all önskvärd tydlighet att problemen med sexuella trakasserier drabbar i stort sett alla kvinnor, i alla åldrar, samhällsklasser och i alla delar av landet. Det är heller inget nytt fenomen. Vi kan därför inte blunda för att det som skett och sker är en del av den svenska kulturen, det handlar om gamla patriarkala strukturer som måste brytas.

Me too-debatten visade också att de som drar nytta av systemet inte alls var redo att lämna ifrån sig denna makt. Systematiska övergrepp mot kvinnor har inte någon plats i ett tryggt samhälle. Det har inte någon plats i den svenska modellen.

Sedan vi tog över makten har vi arbetat kraftfullt för att motverka trakasserier och övergrepp i alla dess former.

Vi har:
– Infört en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld. Kostnad – 1,3 miljarder kronor.
– Inrättat en ny Jämställdhetsmyndighet som har som en av sin uppgifter att motverka mäns våld mot kvinnor.
– Föreslagit lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.
– Genomfört en historisk satsning på Polisen på drygt 9,8 miljarder kronor. Särskilt fokus läggs på att utveckla arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkt och andra sexualbrott.
– Gett universitet och högskolor i uppdrag att stärka det förebyggande arbetet för att motverka sexuella trakasserier.
– Förstärkt resurserna inom arbetsmiljöpolitiken med över 100 miljoner kronor per år, med särskilt fokus på jämställdhet.
– Höjt grundkompetensen i särskilt angelägna yrkesgrupper genom att göra undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, obligatorisk i ett antal högskoleutbildningar.

De här satsningarna kommer att få effekt också på lång sikt. Me too är inte en fråga skild från övriga jämställdhetsfrågor, tvärtom. Vi måste se kopplingen till klassiska frågor som lika lön för lika arbete, ojämnt uttag av föräldraledighet och vab, kvinnors lägre pensioner, färre kvinnor på höga poster – trots att kvinnor ofta har högre utbildning.

Ett jämställt samhälle är ett stabilt samhälle.

Adnan Dibrani (S), riksdagsledamot
Jennie Nilsson (S), riksdagsledamot
Hans Hoff (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email