web analytics

Socialdemokraterna vill investera i bättre villkor för vårdpersonal

Kompetenta och engagerade medarbetare utvecklar verksamheten.

Region Halland har stora utmaningar på både kort och lång sikt att klara av att behålla befintliga och rekrytera nya medarbetare.
Då krävs det både kort- och långsiktiga lösningar som hänger ihop.

Nuvarande IVA-projekt ”hälsosammare arbetstider” i Halmstad har verkat under flera års tid har visat sig väldigt framgångsrikt. Efter drygt tre års projekttid där utfallet varit positivt gällande bättre arbetsmiljö, inga bemanningsföretag, minskad sjukfrånvaro och personalomsättning samt en ökad trivsel samt engagemang så är det dags att permanenta modellen såsom den är idag och inför den i Varberg.

Det finns inga enkla lösningar, genom att agera ”följa John” och följa våra närliggande grannregioner så avsäger vi oss vårt handlingsutrymme att skapa långsiktiga halländska lösningar.

En sänkning av nattarbetstiden för de som ständigt jobbar natt kommer ge en mer hälsosam arbetsmiljö vilket tillsammans med en översyn av natt-OB, sannolikt kommer underlätta rekrytering av medarbetare som önskar arbeta natt. Det innebär att vi kan komma att behöva rekrytera fler medarbetare för att fylla behovet i framtiden.

För att långsiktigt kunna möta behoven av verksamheternas bemanning kvällar/helger och nätter men även dagtid så krävs ett motsvarande arbete som skett på IVA i resten av verksamheten. Just nu är de största utmaningarna att bemanna dygnet-runt verksamheten. Lösningarna behöver vara mer verksamhetsspecifika liksom mer individanpassade. Det kräver att både lösningarna och genomförandet måste ske på varje arbetsplats med både stort ansvarstagande och delaktighet från chefer och medarbetare.

I många andra stora utvecklingsområden utanför vår egen organisation så väljer vi att agera genom och tillsammans med andra, dvs genom Hallandsinitiativet. Då tror vi att resultatet blir bättre.

Vi föreslår att vi även internt nu prövar hallandsinitiativet!
Det är i samverkan som vi hittar de bästa lösningarna och besluten.

Vi föreslår därför att

– IVA-projektet i Halmstad permanentas samt införs i Varberg i den form det är idag

– Att nattarbetstiden fastställs till 32 timmar

– Att tillsammans med de fackliga organisationerna prioritera och rangordna vilka avdelningar/områden som ska lösas 2018-2019.

– Att avsätta medel för att tillsammans med medarbetarna/fackliga organisationerna forma förslag på hur vi kan göra det mer attraktivt att arbeta på natten, förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för en mer stabil arbetssituation.

– Att etablera ett internt ”bemanningsföretag”

– Att se över sommarersättningarna för att få dem att samagera med framtida hallandsmodeller

– Att en tydlig uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder görs regelbundet för att kunna justera och komplettera efter behov.

– Att kostnaderna för arbetet med en bättre arbetsmiljö/arbetsvillkor finansieras genom de nationella satsningarna för arbetet med goda arbetsvillkor och arbetssätt, profession miljarden samt förlossningsvård och kvinnors hälsa i budgetpropositionen 2018.

 

Socialdemokraterna region Halland

Yrkandet i sin helhet som pdf-fil. 

facebook Twitter Email